คณะทำงาน | Charoenpanya

คณะทำงาน

ฝ่ายศิลปกรรม (ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์)
ฝ่ายวิชาการ (ประสานงานวิชาการ)
ฝ่ายขายและการตลาด (ฝ่ายขาย)
ฝ่ายวิชาการ (ประสานงานฝ่ายขาย)
ฝ่ายวิชาการ (ประสานงานวิชาการ)
ฝ่ายศิลปกรรม (ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์)
ฝ่ายวิชาการ (ประสานงานวิชาการ)
ฝ่ายขายและการตลาด (ฝ่ายขาย)
ฝ่ายศิลปกรรม (ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์)