About Us

บริษัทจัดพิมพ์จำน่ายและเผยแพร่ตำราเรียน พจนานุกรม

เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น

เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังของคนรุ่นใหม่ที่มองการณ์ไกล ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วนี้

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริการสถานศึกษาด้วยการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท สำหรับเด็กระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับปวช. ปวส.

เพื่อแบ่งเบาภาระของครู และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนตามหลักสูตรกระทรวงฯ แบบฝึกเสริมทักษะ สื่อประกอบการสอน สื่อเพื่อการบูรณาการแบบองค์รวม

นอกจากนั้นยังมีสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้แก่ อีบุ๊กส์และอีเลิร์นนิ่งมาร่วมให้บริการ เพื่อส่งเสริมให้การศึกษาสอดคล้องกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้ลงมือทำ สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเอง และต่อยอดไปสู่อนาคตได้

ไม่เพียงแต่ตัวผู้เรียนเท่านั้น เรายังมีโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับครู อาจารย์ และผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร สร้างครูที่ดี ครูที่เก่งยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพราะเรารู้ว่ายังมีครูอีกกว่า 7 แสนคน และเด็กในวัยเรียนอีกกว่า 13 ล้านคน ต้องการเข้าถึงคลังความรู้ที่รอบด้าน

ผสมผสานกับนวัตกรรมและสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน

ในเวลาเพียงไม่กี่ปี เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจจากทุกมุมโลกให้ความไว้วางใจเราเราจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อบริการกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ทุกระดับชั้น ทุกภาคธุรกิจเพราะเราเชื่ออย่างยิ่งว่าการศึกษาที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของอนาคต

สวัสดิการ

125

ลูกค้า

250

สื่อ

3350

หนังสือ

11

วีดีโอ

สินค้าและบริการ

เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น ผู้ให้บริการด้านการศึกษาครบวงจร

หนังสือ / E-BOOK

มีหนังสือตามหลักสูตร ศอส และ E-BOOK ทุกประเภทให้คุณได้เลือกตามความต้องการ อย่างง่าย

จัดหาสื่อการเรียนการสอน

จัดหาอุปกรณ์และชุดสื่อการสอนต่างๆ ตามที่สถานศึกษาต้องการให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนรู้ของสถานศึกษา

สื่อการเรียนการสอน

จัดหาอุปกรณ์และชุดสื่อสารการสอนต่างๆตามที่สถานศึกษาต้องการให้ตรงตามหลักสูตร การเรียนรู้ของสถานศึกษา

จัดห้องเรียน

จัดสนามเด็กเล่น จัดทำห้องเรียนทุกรูปแบบ จัดหาวิสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท จัดหาเครื่องเล่นตามงบประมาณที่สถานศึกษาต้องการ

หุ่นยนต์/ROBOT

การเรียนรู้โดยใช้หุ่นยนต์ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ อีกทั้งยังช่วยเรื่องการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

จัดโครงการอบรม

จัดอบรมในหัวข้อที่สถานศึกษาต้องการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนโดยผ่านการบรรยายจากวิทยากรมืออาชีพ