นักเรียน

อาจารย์

บุคคลทั่วไป

เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น

เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังของคนรุ่นใหม่ที่มองการณ์ไกล ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วนี้

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริการสถานศึกษาด้วยการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท สำหรับเด็กระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับปวช. ปวส.

เพื่อแบ่งเบาภาระของครู และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ