สินค้าและบริการ

พิมพ์ไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1004
รหัสวิชา 20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น ผู้แต่ง : ศิวัช กาญจนชุม / เสาวพรรณ ยอดแก้ว ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101
รหัสวิชา 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ เนื้อหากระชับ : ตรงประเด็น : เข้าใจง่าย : ทำได้จริง พร้อมด้วย ๐แบบฝึกหัด ฟรี! แผนการสอน เฉลยแบบฝึกหัด และตัวย่างข้อสอบ ในรูปแผ่น CD หนังสือดีมีคุณภาพ ๐พิมพ์ 4 สี ๐จำนวน 136 หน้า ๐กระดาษปอนด์ ๐ความหนา กระดาษปก 230 แกรม / กระดาษเนื้อใน 70 แกรม
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1404
รหัสวิชา 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ ผู้แต่ง : วัชรีภรณ์ พงษ์ไชย เนื้อหากระชับ : ตรงประเด็น : เข้าใจง่าย : ทำได้จริง พร้อมด้วย ๐แบบฝึกหัดก่อนเรียน ๐แบบฝึกหัดหลังเรียน ๐แบบทดสอบ ฟรี! แผนการสอน และเฉลยแบบฝึกหัด ในรูปแผ่น CD หนังสือดีมีคุณภาพ ๐พิมพ์ 2 สี
กฎหมายแรงงาน รหัสวิชา 20001 - 1004
การตลาดเบื้องต้น รหัสวิชา 20202-2001
การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล รหัสวิชา 20201-2006
การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสวิชา 20201 -2005
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รหัสวิชา 20211-2005
ขายสินค้าและบริการ รหัสวิชา 20211-2006
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 20000-1402
นักโลจิสติกส์มืออาชีพเบื้องต้น รหัสวิชา 20214-2008
โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 20204-2007
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด รหัสวิชา 20000-1202
ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รหัสวิชา 20700-1003
การขายเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1003
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า รหัสวิชา 20104-2009
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม รหัสวิชา 20202-2004
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว รหัสวิชา 20700-1005
การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า รหัสวิชา 20201-2001
การบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1002
การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี รหัสวิชา 20201-2106
การสื่อสารงานขายและบริการ รหัสวิชา 20211-2003
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ รหัสวิชา 20000-1401
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 20001-2001
ทักษะชีวิตและสังคม รหัสวิชา 20000-1503
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 20001-1003
ประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา 20000-1502
โปรแกรมฐานข้อมูล รหัสวิชา 20204-2105
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว รหัสวิชา 20700-1004
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ รหัสวิชา 20000-1603
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 20001-1002
พิมพ์ไทยเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1004
พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1005
เพศวิถีศึกษา รหัสวิชา 20000-1602
ภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 20000-1101
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัสวิชา 20000-1102
ภาษาอังกฤษฟัง พูด รหัสวิชา 20000-1202
ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม รหัสวิชา 20000-1216
ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 20204-2001
วัฒนธรรมอาเซียน รหัสวิชา 20000-1507
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 20100-1002
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 20000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 20000-1302
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 20100-1303
ศิลปวัฒนธรรมไทย รหัสวิชา 20700-1002
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1001
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รหัสวิชา 20000-1501
หลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา 20204-2004
หุ่นยนต์เบื้องต้น ไฟฟ้า รหัสวิชา 20104-2118
หุ่นยนต์เบื้องต้น อิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 20105-2121
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 20001-1001
อาเซียนศึกษา รหัสวิชา 20000-1505
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว รหัสวิชา 20700-1001